STATUT NZS SGH:

Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoły Głównej Handlowej jest organizacją studentów Szkoły Głównej Handlowej kierujących się w swoich działaniach chęcią uczestnictwa w życiu społecznym uczelni i Rzeczpospolitej Polskiej, przyczyniając się do jego demokratyzacji, utrwalania i pogłębiania praw obywatelskich, swobód twórczych, umacniania niezawisłości nauki, kultury i sztuki.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoły Głównej Handlowej i zwane jest dalej Zrzeszeniem.

§2
Terenem działania Zrzeszenia jest obszar województwa mazowieckiego a siedzibą miasto stołeczne Warszawa.

§3
Zrzeszenie używa pieczęci z napisem "Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoły Głównej Handlowej". Zrzeszenie posiada znak "NZS live". Nazwa Zrzeszenia oraz znak "NZS live" podlegają ochronie prawnej.

CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA

§4
Celem działalności Zrzeszenia jest:
1. Działanie na rzecz pogłębienia demokracji w środowisku akademickim oraz obrona swobód demokratycznych i praw obywatelskich,
2. Ochrona interesów materialnych, społecznych i kulturalnych studentów i rodzin akademickich, a w szczególności członków Zrzeszenia,
3. Działanie na rzecz podmiotowości osoby ludzkiej, tolerancji i wysokiego poziomu moralnego,
4. Rozwój samorządności i autonomii wyższych uczelni.

§5
Zrzeszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Reprezentowanie swoich członków wobec władz i administracji uczelni oraz organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych,
2. Podejmowanie działań w celu ochrony swobód demokratycznych i praw studentów,
3. Udział członków Zrzeszenia w życiu publicznym uczelni, współpracę z władzami uczelni, samorządem studenckim i innymi organizacjami działającymi na terenie uczelni,
4. Udzielanie pomocy i podejmowanie interwencji w przypadku, gdy zagrożone są prawa członków Zrzeszenia lub innych studentów,
5. Organizowanie akcji protestacyjnych studentów w przypadku naruszenia praw lub interesów społeczności akademickiej,
6. Inicjowanie, popieranie i prowadzenie działalności naukowej, kulturalnej i artystycznej studentów oraz umożliwianie prezentacji ich twórczości,
7. Zapewnienie swobody twórczej i artystycznej studentom oraz umożliwienie prezentacji ich twórczości,
8. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i kolportażowej wg. obowiązujących przepisów,
9. Podejmowanie działań dla rozwoju sportu, turystyki i rekreacji wśród studentów,
10. Działanie na rzecz rozwoju świadomości ekologicznej i ochrony środowiska,
11. Prowadzenie działalności gospodarczej w celu zdobycia środków materialnych dla realizacji celów Zrzeszenia,
12. Prowadzenie i podejmowanie innych działań dla realizacji celów Zrzeszenia.

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§6
1. Członkowie Zrzeszenia dzielą się na:
a) Zwyczajnych
b) Honorowych.

§7
1. Członkiem zwyczajnym Zrzeszenia może zostać student Szkoły Głównej Handlowej, a także wolny słuchacz tej uczelni oraz student innej uczelni warszawskiej, o ile akceptuje postanowienia niniejszego statutu.
2. Pełne członkostwo poprzedza okres próbny, w czasie którego Kandydat na Członka powinien wykazać się zaangażowaniem w działalność na rzecz Zrzeszenia.
3. Okres próbny trwa przynajmniej 2 miesiące, a maksymalnie rok. W czasie tego okresu Komisja Uczelniana musi podjąć decyzję o przyjęciu Kandydata w poczet Członków zwyczajnych Zrzeszenia, bądź o odrzuceniu kandydatury. Decyzja Komisji Uczelnianej zostaje podjęta na podstawie pisemnej deklaracji Kandydata w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
4. Decyzja o przyjęciu Kandydata w poczet Członków może zostać uchylona przez Walne Zebranie względną większością głosów.

§8
1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Zrzeszenia.
2. Członkostwo honorowe jest nadawane na wniosek Komisji Uczelnianej przez Walne Zebranie bezwzględną większością głosów.

§9
Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do:
1. Uczestniczenia we wszystkich formach działalności Zrzeszenia i w tworzeniu jego programu,
2. Korzystania ze wszystkich form pomocy Zrzeszenia,
3. Zgłaszania swoich opinii, wniosków i postulatów władzom Zrzeszenia i otrzymywania na nie odpowiedzi,
4. Opiniowania i krytykowania działalności Zrzeszenia w każdej dziedzinie korzystając w tym celu z wydawnictw Zrzeszenia,
5. Swobodnego wyrażania na forum Zrzeszenia swoich przekonań światopoglądowych, społecznych i politycznych,
6. Osobistego składania wyjaśnień podczas omawiania we władzach i organach Zrzeszenia każdej sprawy jego dotyczącej.

§10
1. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Zrzeszenia oraz prawo do głosowania na Walnym Zebraniu przysługuje tylko członkom zwyczajnym.

§11
Członkowie Zrzeszenia są obowiązani do:
1. Przestrzegania statutu, uchwał i decyzji władz Zrzeszenia,
2. Czynnego udziału w pracach Zrzeszenia,
3. Solidarnego uczestniczenia w działaniach Zrzeszenia, udziału w Walnych Zebraniach członków oraz posiedzeniach władz Zrzeszenia do których są wybrani.

§12
Członkostwo Zrzeszenia ustaje wskutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Komisji Uczelnianej,
2. Upływu roku od zakończenia bądź przerwania studiów - w wypadku członka zwyczajnego,
3. Wykluczenia ze Zrzeszenia ze względu na łamanie postanowień Statutu lub działania na szkodę Zrzeszenia przez przegłosowanie na zebraniu Komisji Uczelnianej 2/3 głosów.

WŁADZE ZRZESZENIA

§13
Władzami naczelnymi Zrzeszenia są:
1. Walne Zebranie,
2. Komisja Uczelniana,
3. Komisja Rewizyjna.

§14
1. Kadencja Komisji Uczelnianej i Komisji Rewizyjnej trwa 1 rok i upływa z dniem 15 listopada, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym na Walnym Zebraniu.
2. Dotychczasowa Komisja Uczelniana i Komisja Rewizyjna pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru następców.
3. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji części członków władz wybieralnych na Walnym Zebraniu Zrzeszenia, Przewodniczącemu Komisji Uczelnianej przysługuje prawo kooptacji w liczbie nie większej niż połowę członków.

§15
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Zrzeszenia i jest zwoływane co najmniej raz na 6 miesięcy przez Komisję Uczelnianą podczas okresu zajęć semestru letniego i zimowego w Szkole Głównej Handlowej.
2. O terminie i miejscu obrad Walnego Zebrania członkowie winni być powiadomieni co najmniej na 7 dni przed terminem obrad.

§16
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Uchwalanie głównych kierunków działania Zrzeszenia,
2. Wybór i odwoływanie Komisji Uczelnianej i Komisji Rewizyjnej,
3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Komisji Uczelnianej i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie lub nieudzielanie absolutorium członkom Komisji Uczelnianej na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4. Uchwalanie zmian statutu Zrzeszenia,
5. Uchwalanie budżetu Zrzeszenia,
6. Opiniowanie decyzji Komisji Uczelnianej o przyjęciu Kandydata w poczet Członków zwyczajnych Zrzeszenia,
7. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Komisji Uczelnianej o odrzuceniu kandydatury na Członka Zrzeszenia,
8. Nadawanie członkostwa honorowego,
9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Zrzeszenia,
10. Podejmowanie uchwał o przeznaczeniu majątku i funduszy Zrzeszenia w wypadku jego rozwiązania,
11. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach Zrzeszenia nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Zrzeszenia.

§17
Osoby, które nie uzyskały absolutorium, nie mogą kandydować do żadnych wybieralnych władz naczelnych Zrzeszenia.

§18
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwoływane:
1.1. na wniosek Komisji Uczelnianej,
1.2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
1.3. na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Zrzeszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Zrzeszenia zwoływane jest przez Komisję Uczelnianą w terminie do 2 tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

§19
Walne Zebranie Zrzeszenia podejmuje prawomocne uchwały zwykłą większością ważnie oddanych głosów, przy obecności: w pierwszym terminie co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, zaś w drugim bez względu na ich liczbę.

§20
1. Komisja Uczelniana jest organem wykonawczym Zrzeszenia.
2. Komisja Uczelniana składa się z 5 lub więcej członków.
3. W skład Komisji Uczelnianej wchodzą:
a) Przewodniczący,
b) Wiceprzewodniczący ds. Finansowych, zwany dalej Skarbnikiem,
c) Sekretarz,
d) Przewodniczący Komisji ds. Kultury,
e) Przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Zagranicą,
4. Walne Zebranie ma prawo podjęcia decyzji o utworzeniu dodatkowych miejsc w Komisji Uczelnianej.

§21
Wybory Komisji Uczelnianej odbywają się w następujący sposób:
1. Wybory Przewodniczącego Komisji Uczelnianej:
1.1. Walne Zebranie wybiera Przewodniczącego Komisji Uczelnianej w głosowaniu równym, tajnym spośród kandydatów zgłoszonych przez Członków Zebrania. Zgłoszony kandydat musi wyrazić werbalną zgodę na swoją kandydaturę.
1.2. Przewodniczącym zostaje osoba, która otrzymała ponad połowę z oddanych ważnych głosów.
1.3. Jeżeli w wyniku pierwszej tury głosowania nikt z kandydatów nie otrzymał ponad połowy ważnych oddanych głosów, dwóch kandydatów z największą liczbą głosów przechodzi do drugiej tury głosowania.
1.4. Przewodniczącym zostaje wybrana osoba, która w wyniku drugiej tury głosowania otrzymała ponad połowę z oddanych ważnych głosów.
2. Przewodniczący na tym samym Zebraniu zgłasza propozycję składu Komisji Uczelnianej.
3. Propozycja całego składu zostaje następnie zaopiniowana przez Walne Zebranie.
3.1. Pozytywna opinia zwykłej większości członków Walnego Zebrania jest równoznaczna z przyjęciem proponowanego składu kandydatów do Komisji Uczelnianej.
3.2. W przypadku nieprzyjęcia propozycji całego składu Komisji Uczelnianej opiniowane są poszczególne kandydatury.
3.2.1. Pozytywna opinia zwykłej większości członków Walnego Zebrania jest równoznaczna z przyjęciem kandydata do Komisji Uczelnianej.
3.2.2. W przypadku opinii negatywnej Przewodniczący w przeciągu tygodnia zgłasza nową kandydaturę na nieobsadzone stanowisko. Nowa kandydatura musi zostać zaakceptowana przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów.
3.2.3. Jeżeli kandydat wymieniony w punkcie 3.2.2. nie uzyska zwykłej większości głosów, na kolejnym Walnym Zebraniu każdy obecny Członek Zrzeszenia ma prawo do zgłoszenia kandydatury na nieobsadzone stanowisko w Komisji Uczelnianej. Zgłoszony kandydat musi wyrazić werbalną zgodę na swoją kandydaturę.
3.2.4. Członkiem Komisji Uczelnianej zostaje kandydat, który otrzymał największą ilość głosów w głosowaniu tajnym.

§22
Do kompetencji Komisji Uczelnianej należy:
1. Działanie w imieniu Zrzeszania,
2. Reprezentowanie ogółu członków Zrzeszenia wobec władz państwowych, uczelnianych i innych organizacji,
3. Uchwalanie regulaminu Komisji Uczelnianej oraz innych regulaminów,
4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Zrzeszenia,
5. Powoływanie i rozwiązywanie kół wydziałowych Zrzeszenia,
6. Powoływanie komisji problemowych bądź innych struktur celowych, oraz uchwalanie zakresu i regulaminu ich pracy,
7. Przyjmowanie członków Zrzeszenia,
8. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
9. Czuwanie nad realizacją zadań statutowych Zrzeszenia.

§23
W przypadku łamania statutu, regulaminów i uchwał Zrzeszenia, zachowania nieetycznego bądź działania na szkodę Zrzeszenia Komisja Uczelniana może powołać pięcioosobowy Sąd Koleżeński dla rozpatrzenia sprawy. Sąd Koleżeński ma prawo udzielić napomnienia bądź w szczególnych przypadkach złożyć wniosek o wykluczenie ze Zrzeszenia. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania.

§24
1. Posiedzenia Komisji Uczelnianej odbywają się co najmniej raz na 2 miesiące z pominięciem okresu wakacyjnego. Zwołuje je Przewodniczący bądź Sekretarz.
2. Uchwały Komisji Uczelnianej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności więcej niż 1/2 członków Komisji.
3. W sprawach nierozstrzygniętych głos Przewodniczącego jest decydujący.

§25
1. Oświadczenia i dokumenty dotyczące praw i zobowiązań majątkowych Zrzeszenia podpisuje Przewodniczący i Skarbnik lub Przewodniczący i Sekretarz. Przewodniczący może udzielić w tym przypadku pełnomocnictwa Sekretarzowi lub Skarbnikowi do podpisu w jego imieniu.
2. W sprawach zwykłego zarządu Zrzeszenie reprezentuje Przewodniczący albo Skarbnik.

§26
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych funkcji w innych władzach Zrzeszenia.

§27
Wybory do Komisji Rewizyjnej odbywają się w następujący sposób:
1. Walne Zebranie wybiera Członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym spośród kandydatów zgłoszonych przez Członków Zebrania. Zgłoszony kandydat musi wyrazić werbalną zgodę na swoją kandydaturę.
2. Każdy z uczestników głosowania głosuje na nie więcej niż trzy zgłoszone kandydatury.
3. Członkami Komisji Rewizyjnej zostają trzej kandydaci, którzy otrzymali najwięcej głosów.
4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu Przewodniczącego.
5. W przypadku niewybrania Przewodniczącego w przeciągu tygodnia procedura wyborów zostaje powtórzona.

§28
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola wykonywania zadań programowych i gospodarki finansowej Zrzeszenia,
2. Składanie sprawozdań na Walne Zebranie,
3. Wnioskowanie o absolutorium dla ustępującej Komisji Uczelnianej na Walnym Zebraniu.

MAJĄTEK ZRZESZENIA


§29
Majątek Zrzeszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Na fundusze składają się dobrowolne wpłaty członków, dotacje, subwencje, darowizny, dochody z działalności statutowej, dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie innych przepisów.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§30
Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Zrzeszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§31
W przypadku rozwiązania się Zrzeszenia o przeznaczeniu jego majątku decyduje ostatnie Walne Zebranie Zrzeszenia. W razie braku takiej decyzji majątek przechodzi na rzecz Szkoły Głównej Handlowej z przeznaczeniem na cele studenckie.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

§32
Osoby, które są członkami założycielami, stają się członkami zwyczajnymi z chwilą rejestracji Zrzeszenia.

NZS SGH
Kontakt | © 2003 NZS SGH | Webmaster: rodion | Development: quosek